หน้าหลัก
 About
หน้าแรก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยวิชาการ
หลักสูตรที่เปิด
สถานะของหลักสูตร (มคอ.๒)
  Administator
  กองบริการการศึกษา
  บัณฑิตวิทยาลัย
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษา
  ระบบทะเบียนออนไลน
 Examination Information
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
  แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
  ข้อสอบสภาวิศวกร
  โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
    เตรียม ความพร้อมเพื่อการสอบขอรับใบ
    อนุญาต ระดับภาคีวิศวกร
 Academic Support
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย
  E-Learning
 Database
   ฐานข้อมูลงานวิชาการ
   ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 User Name : 
 Password :   
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counter
 

 

หลักสูตรที่เปิดสอนข้อมูลคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกำหนดเป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7 พ.ศ. 2529 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยและฝึกอบรมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ระดับท้องถิ่น
 3. เพื่อให้บริการด้านการทดสอบทางวิศวกรรมเป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีระดับท้องถิ่น

หลักสูตรปริญญาตรี

 1. วิศวกรรมโยธา < <รายละเอียด>>
 2. วิศวกรรมอุตสาหการ < <รายละเอียด>>
 3. วิศวกรรมเครื่องกล < <รายละเอียด>>
 4. วิศวกรรมไฟฟ้า < <รายละเอียด>>
 5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ < <รายละเอียด>>
 6. วิศวกรรมวัสดุ < <รายละเอียด>>
 7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม < <รายละเอียด>>
 8. วิศวกรรมเคมี< <รายละเอียด>>

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคปกติ)

 1. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 2. วิศวกรรมโยธา
 3. วิศวกรรมไฟฟ้า
 4. วิศวกรรมเครื่องกล
 5. วิศวกรรมการจัดการ

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

 1. บริหารงานก่อสร้าง
 2. วิศวกรรมการจัดการ
 3. การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการวางแผนพัฒนาเมือง
 4. หมายเหตุ : การเปิดหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการประจำหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก

 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
 2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานบริการการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ 0-5596-4009,0-5596-4010 โทรสาร 0-5596-4000
www.eng.nu.ac.th

 

 
   
  Untitled Document

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5526-1061 แฟกซ์ 0-5596-4000
Copyright2008 Faculty of Engineering - Naresuan University