หน้าหลัก
 About
หน้าแรก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยวิชาการ
หลักสูตรที่เปิด
สถานะของหลักสูตร (มคอ.๒)
  Administator
  กองบริการการศึกษา
  บัณฑิตวิทยาลัย
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษา
  ระบบทะเบียนออนไลน
 Examination Information
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
  แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
  ข้อสอบสภาวิศวกร
  โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
    เตรียม ความพร้อมเพื่อการสอบขอรับใบ
    อนุญาต ระดับภาคีวิศวกร
 Academic Support
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย
  E-Learning
 Database
   ฐานข้อมูลงานวิชาการ
   ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 User Name : 
 Password :   
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counter
 

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลงข่าว
 Expected Learning Outcomes 12/12/2561
 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย/2553 วันที่ 1-30 พ.ย.53 20/10/2553
 ลงทะเบียนเรียนช้า, เพิ่ม-ถอนรายวิชาผ่านระบบเครือข่ายฯ ภาคเรียนปลาย/2553 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย.53 20/10/2553
 การจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (CU-TEP รอบ 2) สำหรับนิสิตระดับ ป.โท และ ป.เอก 20/10/2553


[ First ] [ Previous ] [ Next ] [ Last ]

จำนวนข่าว : 4 ข่าว
จำนวนหน้า : 1 หน้า
หน้า[1]:


 
  Untitled Document

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5526-1061 แฟกซ์ 0-5596-4000
Copyright2008 Faculty of Engineering - Naresuan University