หน้าหลัก
 About
หน้าแรก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยวิชาการ
หลักสูตรที่เปิด
สถานะของหลักสูตร (มคอ.๒)
  Administator
  กองบริการการศึกษา
  บัณฑิตวิทยาลัย
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษา
  ระบบทะเบียนออนไลน
 Examination Information
  แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
  ข้อสอบสภาวิศวกร
  โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
    เตรียม ความพร้อมเพื่อการสอบขอรับใบ
    อนุญาต ระดับภาคีวิศวกร
 Academic Support
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย
  E-Learning
 Database
   ฐานข้อมูลงานวิชาการ
   ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 User Name : 
 Password :   
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counter
 

 

 
 

นางสาวทิวาโย ธูปเทียน
หัวหน้างานบริการการศึกษา
0-5596-4009
 
 


นางสาวนุชนารถ แก้วแดง
บรรณารักษ์
0-5596-3951
 


นางสาวชวิสรา เมฆสว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4007
 

 
งานบริการการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ 0-5596-4009,0-5596-4010  โทรสาร 0-5596-4000
www.eng.nu.ac.th
   
  Untitled Document

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5526-1061 แฟกซ์ 0-5596-4000
Copyright2008 Faculty of Engineering - Naresuan University