หน้าหลัก
 About
หน้าแรก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยวิชาการ
หลักสูตรที่เปิด
สถานะของหลักสูตร (มคอ.๒)
  Administator
  กองบริการการศึกษา
  บัณฑิตวิทยาลัย
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษา
  ระบบทะเบียนออนไลน
 Examination Information
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
  แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
  ข้อสอบสภาวิศวกร
  โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร
 Academic Support
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย
  E-Learning
 Database
   ฐานข้อมูลงานวิชาการ
   ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 User Name : 
 Password :   
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counter
 

 

 


นางสาวทิวาโย ธูปเทียน
หัวหน้างานบริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-5596-4009
 
1. ดำเนินการจัดทำตารางสอนรายวิชากลางของคณะฯ จัดตารางสอบ (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
3. งานสภาวิศวกร
4. ประสานงานและดำเนินการการประเมินเอกสารประกอบการสอนฯและเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
5. โครงการตามแผนฯ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
6. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งานแผนปฏิบัติการ
8. ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์
9. ร่าง พิมพ์ และโต้ตอบหนังสือราชการจากกองบริการการศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
10. เดินทางไปราชการของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ /ผู้ช่วยรองวิชาการ
11. งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวนุชนารถ แก้วแดง
นักวิชาการศึกษา
0-5596-3951
 

1. งาน YSC
2. งานวารสาร
3. ดูแลนิสิตป.ตรี งานรับเข้านิสิตปริญญาตรี คำร้อง ใบเกรด อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำนิสิต ป.ตรี ดูแลรายวิชาของนิสิตปริญญาตรี อาทิ เบิกค่าสอนของรายวิชาภาษาอังกฤษ งานสถาบันอื่นมา ดูงานฯ ระดับปริญญาตรี
4. ดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน (ปริญญาตรี)
5. โครงการตามแผนฯ อาทิ คู่มือนิสิต โครงการวิศวกรรมสาร
6. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง
นักวิชาการศึกษา
0-5596-4007
 

1. งานบัณฑิต + ทุน งานรับเข้านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คำร้อง ใบเกรด ให้คำแนะนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดูแลรายวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งานสถาบันอื่นมาดูงานฯระดับบัณฑิตศึกษา
2. ดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน (บัณฑิตศึกษา)
3. งานวิเทศสัมพันธ์
4. MOU ในและนอกประเทศ
5. โครงการตามแผนฯ อาทิ โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิต โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและต่างชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ /I RASTE
6. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบริการการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ 0-5596-4009,0-5596-4010  โทรสาร 0-5596-4000
www.eng.nu.ac.th
   
  Untitled Document

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5526-1061 แฟกซ์ 0-5596-4000
Copyright2008 Faculty of Engineering - Naresuan University