Tel: 080-114-4371 | Mail: in3r.eng.nu@gmail.com


Program 1

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ กรมควบคุมมลพิษ

          ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีพื้นที่ที่ดินและน้ำใต้ดินอาจจะปนเปื้อนด้วยสารอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์และระบบนิเวศมากมายหลายพื้นที่ ดังจะเห็นได้จากการรายงานข่าวการรั่วไหลของสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมแทบจะทุกวัน ในขณะที่มีความพยายามจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาในการทำงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่กลับยังไม่มีพื้นที่ใดที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบจนกำจัดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนสารอันตรายได้ทั้งหมด งานวิจัยด้านการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินและน้ำใต้ดินเป็นงานวิจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ ด้วยเหตุนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานวิจัยและการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนในภาคสนามระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมาก่อนหน้าอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศไต้หวัน ... ดูรายละเอียด.


Program 2

          วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

          กรณีการลักลอบปล่อยหางแร่ปนเปื้อนสารตะกั่วลงลำห้วยคลิตี้ทำให้เกิดการปนเปื้อนในลำห้วยยาวกว่า 19 กิโลเมตร เป็นกรณีการปนเปื้อนสารอันตรายในระบบนิเวศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของชุมชนกระเหรี่ยงที่เป็นที่รับรู้ของสังคมไทยมานานกว่า 16 ปี ในปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษได้รับมอบหมายจากศาลปกครองให้ดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยให้กลับมาใช้งานได้โดยปลอดภัยต่อชุมชนอีกครั้ง และกำลังอยู่ในขั้นการดำเนินการฟื้นฟูให้เสร็จสิ้นใน 3 ปี อย่างไรก็ดีนอกจากการฟื้นฟูการปนเปื้อนแล้วการฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชนของชาวคลิตี้ล่างที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วก็สำคัญไม่แพ้กัน งานวิจัยสหสาขาวิชาด้านการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย กฎหมายสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนจึงเป็นงานวิจัยที่สำคัญต่อการแก้ปัญหากรณีคลิตี้ อันเป็นกรณีตัวอย่างการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนกรณีแรกของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานวิจัยและการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนในภาคสนามระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมาก่อนหน้าอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศไต้หวัน... ดูรายละเอียด.