นโยบายคุณภาพ ปี 2561 - กันยายน 2564

     

     1. การผลิตบัณฑิต
     ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและประเทศด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม


      2. การวิจัย
     พัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ในภูมิภาคเหนือตอนล่างและประเทศได้อย่างยั่งยืน


      3. การบริการวิชาการ
     ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคเหนือตอนล่าง


      4. การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
     สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศที่ยั่งยืน

      5. การบริหารจัดการ
     บริหารจัดการดำเนินงานเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

 1. ปรัชญา (Philosophy):

        มุ่ง - มั่นพัฒนาวิชาการ
        สู่ - การผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและคุณธรรม
        ความ - รู้สู่สังคมไทย
        เป็น - ผู้นำด้านวิจัยและเทคโนโลยี
        เลิศ - ล้ำค่าความเป็นไทยดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
   
 1. วิสัยทัศน์ (Vision):

  •       สร้างวิศวกรให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม พร้อมพัฒนา และส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อให้บัณฑิตสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศที่ยั่งยืนด้วยการบริหารงานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    
 1. พันธกิจ (Mission) :

  •       1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

         2. พัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตในภูมิภาคเหนือตอนล่างและประเทศได้อย่างยั่งยืน

         3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคเหนือตอนล่าง

         4. สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศที่ยั่งยืน

         5. บริหารจัดการดำเนินงานเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. เป้าประสงค์ (Goals) :

  • 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย และภูมิใจในชาติ
  • 2. มีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นไปสู่การพัฒนาประเทศและตอบโจทย์ภาคเหนือตอนล่าง
  • 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมของประชาชนเพิ่มมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการเรียนรู้มาช่วยจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของประชาชน
  • 4. มีกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สนองตอบต่อการพัฒนา ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศให้สืบต่ออย่างยั่งยืน
  • 5. มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 1. ค่านิยมหลัก (Core Value) :

  มุ่งมั่นทำงานตามหน้าที่
  ตั้งมั่นดี เรียนรู้ และฝึกฝน
  สามัคคี ขยัน และอดทน
  ใส่ใจตน สุจริต จิตบริการ