คณะวิศวกรรมศาสตร์ > เกี่ยวกับคณะ

Timeline คลิกที่รูป

  • faculty of engineering

ประวัติ

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกำหนดเป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7

      เมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2537 ได้จัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งนี้ได้เปิดทำการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
      ในปี พ.ศ.2538 ได้จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเปิดทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
      ในปี พ.ศ.2539 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้น โดยขึ้นอยู่กับภาควิชาวิศวกรรมโยธา
      ในปี พ.ศ.2540 ได้จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ขึ้นและเปิดทำการสอนวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์... มีต่อ ...

 

20th Anniversary

nikias
รวบรวมความประทับใจ เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี ดูเว็บไซต์ 20 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน.

คณบดี

nikias
รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถิติโดยรวม

จำนวนนิสิตทุกระดับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 – 2556

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ.2553 - 2556

ข้อมูลเมื่อ 15/08/2014 ค้นหาสถิติเพิ่มเติมในข้อเท็จจริงและตัวเลข ...

pie chart
นิสิตหญิง 29.8%
นิสิตชาย 71.2%

ข้อมูลตำแหน่งวิชาการ

ข้อมูลบุคลากร

ภาพบรรยากาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์

เยี่ยมชม แกลลอรี่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...