บุคลากร
     

:: นางสาวณัฐชา ฮุนพาณิช     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4008

เว็บไซต์ : http://web.eng.nu.ac.th/plan/acadService
  
1. การติดต่อประสานงานให้ความสะดวกงานด้านบริการวิชาการกับบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. การให้ข้อมูลแหล่งทุนด้านการบริการวิชาการ
3. การติดต่อประสานงาน โครงการการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร กับสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. การเขียนโครงการกิจกรรมและจัดคนดูแลการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ประสานงาน ติดตามการดำเนินการและเผยแพร่การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย