กำหนดการโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 30 มิถุนายน 2557
Share Share
กำหนดการโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


วันที่  30 มิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรวันที่  30  มิถุนายน 2557

----------------------------------------------------------------------------------------

08.30 - 9.00 น.            คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุม

09.00 -9.15 น.            พิธีเปิดโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

09.15-10.15 น.            ภาควิชาเสนอผลการประเมินตนเอง

                                        (นำเสนอ ภาควิชาละ 15 นาที)

                   
                                        - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

                   
                                        - ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

                   
                                        - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

                   
                                        - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฯ

                    ***            รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เสิร์ฟในห้องประชุม)

10.15-12.00 น.           คณะกรรมการประเมินซักถามข้อสงสัย / เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.        คณะกรรมการเก็บข้อมูลและตรวจสอบหลักฐาน

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Site Assessment)

                    ***            รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เสิร์ฟในห้องประชุม)

16.00 - 17.00 น.        คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน

17.00 – 17.15 น.       พิธีปิด โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 20 มิ.ย. 2557, 15:53

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF