โครงการการฝึกอบรม ทักษะ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation)
Share Share
 การฝึกอบรม ทักษะ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวรโพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 10 พ.ย. 2560, 14:02

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF