ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น
Share Share
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น  ในโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามประปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจะจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อชิงรางวัล ในหัวข้อ "สัตว์ปลอดโรค .....คนปลอดภัย"  (รายละเอียดตามแนบ) 
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม
วันที่เขียน : 4 พ.ค. 2561, 11:52

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF