ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ "ทำอย่างไร....ประเทศไทยจะไร้โกง?"
Share Share
  ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) จะจัดกิจกรรมโครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ "ทำอย่างไร...ประเทศไทยจะไร้โกง?" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักรู้ถึงโทษของการทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่านโครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม
วันที่เขียน : 4 ก.ค. 2561, 11:43

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF