แนวปฎิบัติการขอรับทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
Share Share
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อให้การจัดสรรทุนสนับสนุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความคุ้มค่า กองบริหารการวิจัย จึงขออนุมัติใช้แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ตามไฟล์แนบนี้
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : ศรัณย์ พร้อมเทพ
วันที่เขียน : 14 ก.ย. 2561, 10:41

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF