กำหนดการอบรมเรื่อง Flood Risk Preparedness – What theory and practice can teach us when the floods come again and again ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Share Share


กำหนดการอบรมเรื่อง “Flood Risk Preparedness – What theory and practice can teach

us when the floods come again and again”

ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556

08.30 - 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.              การแสดงต้อนรับ

09.15 – 09.25 น.              กล่าวต้อนรับ ขอบคุณ แนะนำการฝึกอบรม โดย Dr. Dinand Alkema

09.25 - 09.35 น.              อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวเปิดงานการอบรมเรื่อง “Flood Risk

Preparedness – What theory and practice can teachus when

the floods come again and again”

09.35 - 10.00 น.              บรรยายพิเศษ โดยท่านเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

10.00 - 10.30 น.              บรรยายพิเศษ โดย ศ. ดร. กระแส ชนะวงศ์ ในหัวข้อเรื่อง “The

significance of international network for preparedness center.”

10.30 - 10.45 น.              รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 10.55 น.              บรรยายพิเศษ โดย ดร. สุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล

10.55 – 11.15 น.              บรรยายพิเศษ โดย ดร. สมชาย ใบม่วง ในหัวข้อเรื่อง “Thailand’s 2011

big flood: What did happen?”

11.15 - 11.35 น.              บรรยายพิเศษ โดย ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ในหัวข้อเรื่อง

“Thailand’s 2011 big flood: The provision of real-time

geospatial information for the flood management.”

11.35 – 12.05 น.              บรรยายพิเศษ โดย รศ. ดร. ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ในหัวข้อเรื่อง “Flood

warning system in Thailand: RID&TMD case.”

12.05 – 12.10 น.              กล่าวปิด โดย Dr. Dinand Alkema

***********************************************
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 9 ธ.ค. 2556, 10:19

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF