ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร - คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ
Share Share
กรุณาเปิดอ่าน

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคคลากร พ.ศ. ๒๕๕๓

- คู่มือ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร


โพสโดย : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 4 มี.ค. 2557, 15:18

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF