กำหนดการโครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557
Share Share
กำหนดการโครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่  21 – 22 สิงหาคม 2557

ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


วันที่ 21 สิงหาคม 2557                กิจกรรม08.00 - 08.30 น.            คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุม

08.30 - 09.00 น.            พิธีเปิดโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

09.00 - 09.15 น.            เสนอผลการประเมินตนเอง

        ***                           รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เสิร์ฟในห้องประชุม)

09.15 – 12.00 น.            คณะกรรมการประเมินซักถามข้อสงสัย

12.00 – 13.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.            คณะกรรมการเก็บข้อมูลและตรวจสอบหลักฐาน

14.30 –  14.40 น.            รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.40 –  16.30 น.            คณะกรรมการเก็บข้อมูลและตรวจสอบหลักฐาน (ต่อ)

วันที่ 22 สิงหาคม 2557                กิจกรรม09.00 –  11.00 น.            คณะกรรมการประเมินเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์

                                          - อาจารย์ ตัวแทนแต่ละภาควิชา (สาขาละ 1 ท่าน)

                                          - นิสิต ตัวแทนแต่ละภาควิชา (ภาควิชาละ 4 ท่าน)

11.00 – 12.00 น.            คณะกรรมการเก็บข้อมูลและตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม

12.00 – 13.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.            คณะกรรมการเก็บข้อมูลและตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม

                    ***                รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เสิร์ฟในห้องประชุม)

14.00 – 15.00 น.            คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน

15.00 – 16.00 น.            คณะกรรมการนำเสนอสรุปผลการประเมิน

16.00 น.                           คณบดีกล่าวปิดโครงการ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 20 ส.ค. 2557, 12:07

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF