บัณฑิตวิทยาลัย ขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับแก้ มคอ. ให้ตอบโจทย์มาตรฐานการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
Share Share
เนื่องด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับแก้ มคอ. ให้ตอบโจทย์มาตรฐานการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

จึงขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการให้ความเห็นดังกล่าว

ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWf4tjLJZQncRZI8w54BFeDGliAU9SDhBOR_FRszX4gOb8g/viewform
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 19 ส.ค. 2562, 10:08

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF