ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังปาฐกถา หัวข้อเรื่อง Data Fusion Through Matrix and Tensor Decompositions: Applications in Medical Imaging
Share Share
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังปาฐกถา หัวข้อเรื่อง 
Data Fusion Through Matrix and Tensor Decompositions: Applications in Medical Imaging
Keynote Speaker : ศาสตราจารย์ ดร. Tülay Adali 
จาก University of Maryland Baltimore County (UMBC) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 13:00 น. - 16:00 น. 
ณ ห้อง EN617 ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมรับฟังบรรยาย โดยกรอกข้อมูลในแบบตอบรับได้ที่
https://forms.gle/ZSkdQCmRVJ6B5d8Z8
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนุชนารถ แก้วแดง  
โทรศัพท์หมายเลข 0-5596-3951
อีเมล nutchanartj@nu.ac.th

:::::::::::::::::::

Dear To Whom It May Concern,

      Faculty of Engineering, Naresuan University together with the Graduate School, Faculty of Medical Sciences, Faculty of Allied Health Sciences, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Dentistry and Faculty of Science provide special talk on “Data Fusion Through Matrix and Tensor Decompositions: Applications in Medical Imaging”, which will be delivered by Professor Dr. Tülay Adali, the University of Maryland Baltimore County (UMBC), on Thursday, 10th October 2019 at #EN617, 6th floor of the Engineering Buiding.

Topic: "Data Fusion Through Matrix and Tensor Decompositions: Applications in Medical Imaging"
Date: Thursday, 10th October 2019
Time: 1:00 PM - 4:00 PM
Venue: #EN617, 6th floor of the Engineering Buiding, Naresuan University

Register: 
https://forms.gle/ZSkdQCmRVJ6B5d8Z8

Speaker Bio: 
https://www.csee.umbc.edu/people/faculty/tulay-adali/

Contact:
Ms.Nutchanart Kaeodaeng
Tel: 0-5596-3951
Email: nutchanartj@nu.ac.th


โพสโดย : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
วันที่เขียน : 7 ต.ค. 2562, 16:57

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF