การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย วันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Share Share
แจ้งนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย

จะจัดขึ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด

---------------------------------------------------------------
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิศวกรรม ครั้งที่ 3

วันที่ 19 มีนาคม 2557

เวลา 08.30 – 17.15 น.
ณ  ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์.

กำหนดการ08.30 - 09.00 น.      ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.      พิธีเปิดการประชุม
                          กล่าวรายงาน
                          โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

                          กล่าวเปิดการประชุม
                          โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดี

09.15 - 10.00 น.      ทิศทางการวิจัยระดับประเทศ ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณด้านการวิจัย
                          โดย  ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดี

*****                    รับประทานอาหารว่าง

10.00 - 10.30 น.      ทิศทาง และแนวทางการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์
                          โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

10.30 - 12.00 น.      การนำเสนอโดยหน่วยวิจัย (หน่วยวิจัยละ 15 นาที) หน่วยวิจัยที่ 1-6

12.00 - 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.30 น.      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “งานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในมนุษย์”
                          โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
                                สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

*****                    รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 17.00 น.     การนำเสนอโดยหน่วยวิจัย (หน่วยวิจัยละ 15 นาที) หน่วยวิจัยที่ 7-16

17.00 – 17.15 น.     ปิดการประชุม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้    โพสโดย : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 18 มี.ค. 2557, 17:16

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF