บุคลากร

:: นายสันติ   อโหสิ     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4020

1. งานด้านวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
      - ดำเนินการตรวจ ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้ใช้การได้อยู่เสมอ
      - ดำเนินการเตรียมห้องปฏิบัติการที่จะต้องใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
      - ดำเนินการจัดแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียบการสอน
      - ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
      - ดำเนินการเบิกจ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงานและการเรียนการสอน
      - ดำเนินการให้ข้อมูลรายละเอียดการยืม – คืน สื่อการสอนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
      - ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
      - ดำเนินการซ่อมแซมดูแลรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
      - ดำเนินการถ่ายภาพครุภัณฑ์การศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ของ
      - ดำเนินการถ่ายภาพการสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
      - ดำเนินการถ่ายภาพการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
      - ดำเนินการถ่ายภาพการกิจกรรมทุกกิจกรรม
      - ดำเนินการถ่ายภาพการกิจกรรมนิสิต
      - ดำเนินการถ่ายภาพอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
      - เพื่อจัดทำเนียบบุคคลากร
      - ดำเนินการบันทึกเทปเสียงการสัมมนาและฝึกอบรม
      - ดำเนินการถ่ายวีดีโอเทปกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
      - ดำเนินการถ่ายวีดีโอเทปการสาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
      - ดำเนินการถ่ายวีดีโอกิจกรรมทุกกิจกรรม
      - ดำเนินการถ่ายวีดีโอกิจกรรมนิสิต
      - ดำเนินการถ่ายวีดีโอแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - ดำเนินการถ่ายภาพวีดีโอแนะนำบุคลากร
      - ดำเนินการเขียนและประดิษฐ์ตัวอักษรและป้ายประกาศต่างๆ
      - ดำเนินการเขียนและประดิษฐ์ตัวอักษรและป้ายงานประชุม สัมมนาต่างๆ
      - ดำเนินการจัดบอร์ดกิจกรรมต่างๆ
      - ดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุม – ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
      - ดำเนินการจัดทำคู่มือค้นหาวัสดุ – ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์โดยใช้ระบบฐานข้อมูล
      - ดำเนินการจัดทำหมวดหมู่แยกแผนก และประเภทโสตทัศนูปกรณ์
      - ดำเนินการจัดทำสถิติการยืมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
      - คณะกรรมการดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - คณะดำเนินการและผู้ปฏิบัติงานโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - คณะกรรมการดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - คณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิต ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - คณะกรรมการดำเนินการโครงการทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - คณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - คณะกรรมการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - คณะกรรมการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - คณะดำเนินการและผู้ปฏิบัติงานโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - คณะดำเนินการและผู้ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงหน่วยงานย่อย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      - คณะกรรมการดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร