บุคลากร
           
1. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและแบบชิลเลอร์ที่ชำรุดในเบื้องต้น และซ่อมแซมในส่วนที่สามารถทำได้ ในส่วนงานซ่อมใหญ่ดำเนินการจ้างซ่อมต่อไป
2. ล้างและตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ล้างเฉพาะฟิลเตอร์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)
3. ควบคุมการซ่อมบำรุงใหญ่ของเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์จากบริษัทที่จ้างมาดำเนินการ
4. ตรวจเช็คปั้มน้ำของเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ที่ชำรุดในเบื้องต้น และซ่อมแซมในส่วนที่สามารถทำได้
5. ควบคุมการซ่อมบำรุงลิฟท์จากบริษัทที่จ้างมาดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน
6. แจ้งบริษัทที่ดูแลลิฟท์ให้มาดำเนินการซ่อมแซมลิฟท์ในกรณีเกิดการชำรุด
7. ตรวจเช็คปั้มน้ำดีภายในอาคารที่ชำรุดในเบื้องต้น และซ่อมแซมในส่วนที่สามารถทำได้
8. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในอาคาร
9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของอาคารและบริเวณโดยรอบที่ชำรุด
10. ซ่อมแซมระบบประปาและระบบสุขาภิบาลที่ชำรุด
11. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น ประตู, หน้าต่าง, ฝ้าเพดาน, ทาสีผนัง เป็นต้น
12. แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ภายในที่มีปัญหา และติดตั้งเบอร์โทรศัพท์เพิ่มในกรณีที่มีการขอเบอร์ใหม่
13. ตรวจเช็คและดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
14. ตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
15. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด
16. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
17. ควบคุมดูแลการใช้ห้องของอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะฯ
2. ดูแลภูมิทัศน์, จัดสวนโดยรอบคณะฯ ให้สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงที่มีงานพิธีสำคัญเช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร
3. ปฏิบัติงานซ่อมแซมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ตรวจเช็คและดูแลสภาพรถยนต์คณะฯ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ดูแลต่อทะเบียนและกรมธรรม์รถยนต์คณะฯ ตามกำหนด
3. เดินทางไปราชการต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
4. รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับโรงเรียนสาธิตฯ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย