รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณรางวัลนักวิจัยดีเด่น
   มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมและวงการวิจัยในประเทศชาติ  จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประจำทุกปี

      โดยผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวรในปี 2554 ได้มีการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 4 รางวัลเกียรติยศ ได้แก่ 

      1. รางวัลไชยานุภาพ (Chaiyanupap Researcher Award) ผู้ได้รับรางวัล คือ 
ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์
      2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน  (NU Outstanding Researcher in Basic Research)  ผู้ได้รับรางวัล คือ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์   คณะวิศวกรรมศาสตร์

      3. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทสร้างคณะวิจัยระหว่างสถาบัน  (NU Outstanding Research Team) ผู้ได้รับรางวัลคือ รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์  คณะเภสัชศาสตร์

      4. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน  (NU Outstanding Researcher in Commercial or Participatory Community Research)  ผู้ได้รับรางวัลคือ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล   คณะวิศวกรรมศาสตร์

   
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่าการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจนักวิจัยที่มีการดำเนินการวิจัยดีเด่น ส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักวิจัยที่มีผลงานสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  สำหรับนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 4 ท่าน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 นี้ ผู้เขียนข่าว : CERI
วันที่เขียน : 9 ม.ค. 2556, 16:52

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF