การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ด้านการจัดการสารเคมีวัสดุนาโนที่เหมาะสม
       การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีด้านการจัดการสารเคมีวัสดุนาโนที่เหมาะสม

        ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมกันจัดการประชุมการสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการนำเสนอแนวทางความรู้ด้านวัสดุนาโน ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนาโนและผลิตภัณฑ์นาโน ในสถาบันการศึกษา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติทางกฏหมายสำหรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีและได้มีการตั้งประเด็นการสร้างความตระหนักต่อเนื่องด้านการรับมือความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยที่สร้างนวัตกรรม นาโนเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนความปลอดภัยกับวัสดุนาโนและผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม        ในการนี้ทางคณะทำงานจึงได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยการจัดการสารเคมีวัสดุนาโนที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างมาตรการเบื้องต้นของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐในการนำมาตรการเบื้องต้นที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ไปใช้งาน โดยการประชุมนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้อง L806  ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 


ผู้เขียนข่าว : CERI
วันที่เขียน : 4 ก.ค. 2556, 13:40

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF