รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูลพร้อมด้วยดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย เดินทางปฏิบัติราชการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-24 ตุลาคม 2555

           รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และ ดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัยได้รับเชิญจาก University of Arizona เมือง Tucson ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2555 ในการดำเนินการหารือเพื่อร่างข้อเสนอสำหรับการขอทุนสนับสนุนการจัดการประชุมด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ซึ่งจะจัดในช่วงปี 2557 พร้อมทั้งการเจรจาความร่วมมือทางวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย และได้รับเชิญจาก University of Alberta เมือง Edmonton ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม เพื่อเจรจาความร่วมมือทางการวิจัยด้าน Nano-ecotoxicology และด้านนาโนเทคโนโลยีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเจรจาความร่วมมือทางการวิจัยที่เกิดขึ้นจากทั้งสองมหาวิทยาลัยจะทำให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี (Nanosafety) ทั้งในด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองสถาบันกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนแรศวร


 


          นอกจากนี้ รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ยังได้รับเชิญให้ร่วมการประชุม Storm Warning 2012: Water Scarcity, Energy and Climate Policy Challenges ที่เมือง Banff, Canada ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 โดยเนื้อหาในการประชุมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศซึ่งนำมาสู่ภาวะการขาดแคลนน้ำ ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการน้ำ และการปรับตัวของชุมชนในการรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของน้ำ การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจากการประชุมนี้สามารถนำมาใช้กับการบริหารจัดการน้ำ และการปรับตัวของชุมชนของประเทศไทย โดยเฉพาะการนำไปใช้กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำยม-น่านซึ่งดูแลโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร