ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยพร้อมคณะทำงาน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัตการของสถานวิจัยฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2555

       ด้วยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เข้าศึกษาดูงานเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรด้านการวิจัย การบ่มเพาะวิสาหกิจและการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันฯ ให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภาระงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีทางด้านการบริหารงานวิจัย เข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และห้องปฏิบัติการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม


 


       โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและนำเสนอภาพรวมการทำงานของหน่วยวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม CE 230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถานวิจัยฯ  ในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 กำหนดการเข้าเยี่ยมชมเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม อาคารมหาธรรมราชา โซน C ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
2
Next