การนำเสนอ ฐานข้อมูลความปลอดภัยวัสดุนาโน Nanosafety Database

ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้มีการนำเสนอ ฐานข้อมูลความปลอดภัยวัสดุนาโน Nanosafety Database และนำชมงานวิจัยของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร