หมวดหมู่ :

รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ปี 2557 กลุ่มงานสาธารณะ จาก สกว.

รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ปี 2557 กลุ่มงานสาธารณะ จาก สกว.

โครงการสารพิษต้นน้ำน่าน  จากทุนมุ่งเป้า วช. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แพร่ภาพทาง HOT NEWS ช่อง 3

โครงการสารพิษต้นน้ำน่าน จากทุนมุ่งเป้า วช. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แพร่ภาพทาง HOT NEWS ช่อง 3

GTSNN 2014 International Conference @Sukhothai Historical Park

GTSNN 2014 International Conference @Sukhothai Historical Park

GTSNN 2014 International Conference on “Safe and Sustainable Nanotechnology”

GTSNN 2014 International Conference on “Safe and Sustainable Nanotechnology”

การนำเสนอ ฐานข้อมูลความปลอดภัยวัสดุนาโน Nanosafety Database

การนำเสนอ ฐานข้อมูลความปลอดภัยวัสดุนาโน Nanosafety Database

Research Forum ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง Nanotoxicology: An Interdisciplinary Challenge

Research Forum ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง Nanotoxicology: An Interdisciplinary Challenge

รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม OECD Expert Meeting on Environmental Fate and Eco-Toxicology และเยี่มชมสถาบันการทำวิจัย ณ ประเทศเยอรมัน

รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม OECD Expert Meeting on Environmental Fate and Eco-Toxicology และเยี่มชมสถาบันการทำวิจัย ณ ประเทศเยอรมัน

การประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูลพร้อมด้วยดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย เดินทางปฏิบัติราชการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-24 ตุลาคม 2555

รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูลพร้อมด้วยดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย เดินทางปฏิบัติราชการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-24 ตุลาคม 2555

ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยพร้อมคณะทำงาน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัตการของสถานวิจัยฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2555

ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยพร้อมคณะทำงาน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัตการของสถานวิจัยฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2555

ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คว้ารางวัลชนะเลิศ (Grand Prize Winner) ในงานการประกวด the Prosper.Net-ScopusYoung Scientist Award in Sustainable De-velopment สาขา Sustainable Infrastruc-ture

ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คว้ารางวัลชนะเลิศ (Grand Prize Winner) ในงานการประกวด the Prosper.Net-ScopusYoung Scientist Award in Sustainable De-velopment สาขา Sustainable Infrastruc-ture

รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม Meeting of the Sponsorship Programme on the Testing of Manafactured Nanomaterials ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม Meeting of the Sponsorship Programme on the Testing of Manafactured Nanomaterials ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส