หน้าหลัก ข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุนาโน

1. กลุ่มนาโนโลหะ :

            ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2)

            ซิงค์ออกไซด์ (ZnO)

            ซีเรียมออกไซด์ (CeO2)

            ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2)

            ไอรอนออกไซด์ (Fe2O3)

            อลูมินัมออกไซด์ (Al2O3)

            นาโนซิลเวอร์ (Nano-Ag)

            อนุภาคนาโนทองคำ (Nano-Au)


2. กลุ่มนาโนคาร์บอน :

            ท่อนาโนคาร์บอนผนังเดี่ยว (SWCNT)

            ท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้น (MWCNT)

            ฟูลเลอรีน (Fullerenes)

            คาร์บอนแบลค (Carbon black)


3. กลุ่มนาโนพอลิเมอร์ :

            เดนไดรเมอร์ (Dendrimers)

            พอลิสไตรีน (Polystyrene)

            นาโนเคลย์ (Nanoclay)


4. กลุ่มนาโนคอมโพสิท : 


ข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุนาโนนี้ ใช้เพื่อการค้นคว้าอ้างอิงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการค้าโดยเด็ดขาด