คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  ขจิตวิชยานุกูล
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

  

ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

ดร.จิรภัทร์ อนัต์ภัทรชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

  

ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 


 

อาจารย์ชัยวัฒน์  โพธิ์ทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

 

อาจารย์วรางลักษณ์ ซ่อนกลิ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 


 

 

ดร.ธนพล   เพ็ญรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

อาจารย์อำพล เดโชวาณิชย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 


 

ผศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 


 

 

 

ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

 

คณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 


 

 

 

 

 

 

พันเอก นพ.ดร. ทวีศักดิ์ นพเกษร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ดร.วิสาข์   สุพรรณไพบูลย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.เนตรนภิส  วรรณิสสร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยอื่น

 

 

 

 

ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์

สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนาร


 

ดร.สุธาทิพย์  สินยัง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร