โครงการวิจัย

 

 

  โครงการวิจัยด้านการจัดการสารพิษ

 

1.  การพัฒนากระบวนการเครือข่ายและความรู้ในการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับผลกระทบ 

     ทางสุขภาพจากเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตร

    หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ปี 2554-2555

2. การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษ

    บนพื้นที่ต้นน้ำน่าน

    หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ปี 2555-2556

3. การย่อยสลายพาราควอทในน้ำด้วยทรายซิลิกา-แลคเคสและการประยุกต์ใช้กับถังกรองในระบบผลิตน้ำสะอาด

    หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - อยู่ระหว่างการพิจารณาทุน

4. การย่อยสลายพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำด้วยไททาเนียมไดออกไซด์แบบใช้แสงวิซิเบิล

    หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - อยู่ระหว่างการพิจารณาทุน

   โครงการวิจัยด้านความปลอดภัยของวัสดุนาโน

1. การจัดทำแนวทางการปฏิบัติ สำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

    หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2553-2555

2. การจัดทำฐานข้อมูลความปลอดภัยวัสดุนาโน

    หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2555-2556

3. ศูนย์เครือข่ายร่วมวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ “สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยนาโนเทคโลยี”
    ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงนาโนเทคโนโลยี (Nanosafety and Risk Management) –

    อยู่ระหว่างการพิจารณาทุน

 

 

   โครงการวิจัยสาขาอื่นๆ

 

 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางเคมี:

    ระยะที่ 1 การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายและปรับปรุงดินเพื่อนาข้าว
    หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปี 2555-2557 (อยู่ระหว่างการทำสัญญา)