รายงานประจำปีงบประมาณ 2555 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม


          รายงานประจำปีงบประมาณ 2555 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร          สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายที่จะ เป็นสถานวิจัยที่จัดตั้งเพื่อการวิจัย สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณค่าในระดับสากลเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน          โดยมีรายละเอียดของรายงานประจำปี ดังเอกสารแนบนี้ ....เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร
ผู้เขียนข่าว : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 11 ต.ค. 2555, 21:33

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF