สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม วันที่ 11 มีนาคม 2556
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมภายใต้หัวข้อ .. " ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม สุ่ความเป็นเลิศ ระบบผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า"

ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.30น. ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์


ผู้เขียนข่าว : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 1 มี.ค. 2556, 17:20

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF