CETE จัดประชุมเพื่อเขียนหัวข้อวิจัยนำเสนอขอทุนกับทาง New European Agreement ในวันที่ 18 กันยายน 2556

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน เพื่อเขียนหัวข้อวิจัยและนำเสนอขอทุนกับทาง New European Agreement ภายใต้หัวข้อ Energy manangement 1
2
3
4
Next