บุคลากร

:: นางสาวศรีรัตน์ ทองล้ำ     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-3964

เว็บไซต์ : http://web.eng.nu.ac.th/plan/check.php
         ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกำกับดูแลเพื่อเพิ่ม คุณค่าปรับปรุงการดำเนินงานและช่วยให้หน่วยรับตรวจสามารถประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ บริหารความเสี่ยงกระบวนการควบคุมและกระบวนการกำกับดูแลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับ ตรวจกำหนด