การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Department of Civil Engineering


การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร


ลำดับที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year
1 Jitsangiam, P. Nusit, K. Nikraz, H. An Evaluation of Moisture Damage Resistance of Asphalt Concrete based on Dynamic Creep Characteristics KSCE Journal of Civil Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

0 0 1-7 2019
2 Weeraphat Pon-On, Tanatsaparn Tithito, Weerakanya Maneeprakorn, Tanapon Phenrat, I-Ming Tang Investigation of magnetic silica with thermoresponsive chitosan coating for drug controlled release and magnetic hyperthermia application Materials Science and Engineering: C - Journal - Elsevier

[วารสารระดับนานาชาติ]

97 23-30 2019

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ


ลำดับที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี
1 Nusit, K. Jitsangiam, P. Tantanee, S. The Application of Rock Hazard Rating System for Landslide Risk Assessment along the Local Road in Thailand International Conference on Capacity Building for Research and Innovation in Disaster Resilience

[การประชุมระดับนานาชาติ]

2019
2 S.Chuenchooklin,U.Pangnakorn, M.Chaowakul and P.Soonthornnondha Comparative Study of Traditional and Smart-Farm Irrigation Systems for Melon Farms in Chi Nat Province,Thailand. The 9th International Micro Irrigation Conference on the theme "Micro Irrigation in Modern Agriculture” is scheduled from 16-18 January 2019, Aurangabad, (Maharashtra State), India,

[การประชุมระดับนานาชาติ]

2018
3 Soonthornnonda, P., Chuenchooklin, S., Pratoomchai, W., Saraphirom, P., Saenchai, P. Assessments of Groundwater–Surface Water Connectivity for the Lower Yom and Nan Rivers THA2019

[การประชุมระดับนานาชาติ]

2019
4 Sombat Chuenchooklin, Udomporn Pangnakorn,Puripus Sonthornnonda Comparative Study Using The 2-Hydrological Models with the Global Weather in a Small Watershed, a Case Study in the Upper The Chin River Basin,Thailand. The 4th International Conference on Hydraulic Engineering and Safety (ICHES 2019)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

2019
5 Somsamai Khamching1 and Pajaree Thongsanit The study on the effect of chemical coagulation by jar test on water supply quality in winter season and cost estimates throughout the water supply treatment cycle case study of Phichit provincial waterworks authority, Thailand International conference on science, engineering and Technology ICSET

[การประชุมระดับนานาชาติ]

2019

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทบทความวิชาการ รูปแบบวารสาร


ลำดับที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page
1 Jitsangiam, P. Nikraz, H. An Evaluation of Moisture Damage Resistance of Asphalt Concrete based on Dynamic Creep Characteristics KSCE Journal of Civil Engineering

[วารสาร - นานาชาติ]

0 0 1-7

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา


ลำดับที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด
1 ธนพล เพ็ญรัตน์ Nanoscale Zerovalent Iron Particles for Environmental Restoration 2019-01-31 https://www.springer.com/us/book/9783319953380 DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-95340-3 Copyright Information Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019 Publisher Name Springer, Cham eBook Packages Earth and Environmental Science Print ISBN 978-3-319-95338-0 Online ISBN 978-3-319-95340-3

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา


ลำดับที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท