คู่มือ/หนังสือ/เอกสาร
ลำดับที่ รายการ ผู้แต่ง
1  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมทริกซ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ