วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ค่านิยม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Untitled Document

วิสัยทัศน์

วิศวกรรมโยธา 4.0 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

การมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทันต่อเทคโนโลยีบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมของวิศวกรโยธา


เป้าประสงค์

  • 1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาที่มีความรู้และสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างต่อเนื่อง โดยคงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ
  • 2. เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้า ศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทางด้านวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง สำหรับประเทศและนานาชาติ
  • 3. เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบทางด้านวิศวกรรมโยธา ที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย รวมถึงการเป็นที่ยอมรับในด้านมาตรฐานและประสิทธิภาพจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน