แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
ลำดับที่ แบบฟอร์มสำหรับ ชื่อแบบฟอร์ม
1  ขอรับรองการปฏิบัติงาน / เงินเดือน / รับรองอื่นๆ เป็นภาษาไทย  ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาไทย
2  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ในประเทศ  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
3  รายการการเดินทางไปราชการ (เพื่อขอเบิกค่าใช้จ่าย)  รายงานการเดินทางไปราชการ
4  ขอลาพักผ่อน (ในประเทศ)  แบบใบลาพักผ่อน
5  ขอลาไปต่างประเทศ (ครอบคลุมวันเดินทางไป-กลับ)  แบบใบลาไปต่างประเทศ 1
6  ขอลาพักผ่อน (ต่างประเทศ ทำคู่กับใบลาไปต่างประเทศ)  แบบใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ 2
7  ขอลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
8  ขอยกเลิกวันลา  แบบใบขอยกเลิกวันลา
9  ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
10  ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
11  ใบมอบฉันทะ  ใบมอบฉันทะ
12  ขอยืมเงิน (ต้องมีการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว)  ใบยืมเงิน
13  ใบสำคัญรับเงิน  ใบสำคัญรับเงิน
14  ขอเบิกเงินค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคและปลายภาค  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรวจกระดาษคำตอบ
15  ขอบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย  แบบคำร้องขอบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย
16  ขอลาออกจากราชการ  แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ