ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและอุโมงค์ใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน กรุงเทพมหานคร โดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อให้การเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้  ทั้งทางด้านวิชาการสามารถประยุกต์ความรู้กับการทำงาน โดยมี ผศ.ดร.รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา