การประชุมคณะทำงานความร่วมมือระบบรางไทย-เกาหลีใต้

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NURRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือระบบรางไทย-เกาหลีใต้ กับ รมว. คมนาคม และคณะฯ ในฐานะกรรมการและผู้ประสานงานความร่วมมือ ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2560วันที่ประกาศ : 25 พ.ค. 2561

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF