ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

การพัฒนาตลอดระยะเวลา 25 ปี ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มต้นขึ้นจากการจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) โดยในปี พ.ศ. 2537 และการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. • เพื่อให้เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านวิศวกรรมโยธาของประเทศ โดยเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้าน ทฤษฎีและปฏิบัติ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางค้นคว้า วิจัยและฝึกอบรมในสาขาวิศวกรรมโยธาระดับท้องถิ่น
 3. เพื่อให้บริการด้านการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา เป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี

จากอดีตถึงปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการก่อตั้งมาอย่างต่อเนื่อง และมีวิวัฒนาการในการพัฒนาภาควิชามาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงในปัจจุบัน อาทิเช่น

 • พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเปิดการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • พ.ศ. 2539 เปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝากไว้กับภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 • พ.ศ. 2543 เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2543 เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และเปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2558 เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ