นักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Department of Civil Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management)

thumb

ผศ.ดร. ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ (ASST. PROF. DR. SIRICHAI TANRATANAWONG)

View Profile
thumb

ดร. กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (DR. KUMPON SUBSOMBOON)

View Profile


สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)

thumb

ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ (ASST. PROF. DR. SARANAGON HEMAVIBOOL)


View Profile
thumb

ผศ.ดร. รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา (ASST. PROF. DR. RATTAPOOHM PARICHATPRECHA)


View Profile
thumb

ผศ.ดร.สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ (ASST. PROF. DR. SASIKORN LEUNGVICHCHAROEN)


View Profile
thumb

ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ (DR. SONGSAK SUTHASUPRADIT)


View Profile


สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering)

thumb

รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น (ASSC.PROF. DR. SOMBAT CHUENCHOOKLIN)

View Profile
thumb

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี (ASSC. PROF. DR. SARINTIP TANTANEE)

View Profile
thumb

ดร.ภูริภัส สุนทรนนท์ (DR. PURIPUS SOONTHORNNONDA)

View Profile
thumb

ดร.วีรยุทธ ประทุมไชย (DR.WEERAYUTH PRATOOMCHAI)

View Profile


สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน (Transportation and Infrastructure Engineering)

thumb

ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี ( DR. DUSSADEE SATIRASETTHAVEE)

View Profile
thumb

ดร. ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย (DR. THANAWAT PHOLPITAKCHAI)

View Profile
thumb

อาจารย์ บุญพล มีไชโย (BOONPHOL MEECHAIYO)

View Profile
thumb

อาจารย์ ภัคพงศ์ หอมเนียม (PHAKPHONG HOMNIAM)

View Profile
thumb

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก (ASST. PROF. DR. TAWEEKSAK TAEKRATTOK)

View Profile


สาขาวิชาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก (Geotechnical and Foundation Engineering)

thumb

ผศ.ทิพย์วิมล แตะกระโทก (ASST. PROF. TIPVIMOL TAEKRATTOK)

View Profile
thumb

ดร. กรกฎ นุสิทธิ์ (DR.KORAKOD NUSIT)

View Profile
thumb

ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง (ASST. PROF. DR. PHONGTHORN JULPHUNTHONG)

View Profile