รางวัลและเกียรติยศ

Untitled Document
NU Project Award 2017 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2553
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

การแข่งขันทางวิศวกรรม ระดับอุดมศึกษา โครงสร้างเหล็กจำลอง ครั้งที่ 3
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาฯ
รางวัลที่ได้รับ รางวัลระยะโก่งตามเป้าหมาย

การประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักน้ำบาดาล ภายใต้หัวข้อ \"คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล\" ประจำปี 2559
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2560

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ วันที่ 5-7 สิงหาคม 2552

\"คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 7\" คอนกรีตกำลังตามเป้าหมาย
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะ เลิศอันดับ 2 วันที่ 2 กันยายน 2549

การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 10 ประเภทคอนกรุตกำลังสูง
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย อันดับ 1

คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 5 \"คอนกรีตกำลังตามเป้าหมาย\"
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย อันดับ 1

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย อันดับ 1

Brittany Watkins
Company Agent, Smart Houses Inc.

รางวัลการประกวดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ประเภทห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลที่ได้รับ รางวัลระดับชมเชย วันที่ 18 สิงหาคม 2552

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบโล่เป็นที่ระลึกแด่ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21
วันที่ได้รับ 20-30 มิถุนายน 2559

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2558
วันที่ได้รับ 17 มิถุนายน 2558

การประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักน้ำบาดาล
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

การแช่งขันคอนกรีตมวลเบา ชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบวุฒิบัตรให้ไว้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสมาชิกสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
วันที่ได้รับ 8 กรกฎาคม 2558

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

คอนกรีตกำลังช้าง ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประเภทคอนกรีตกำลังดัดสูง
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2552

การแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย วันที่ 8 เมษายน 2547

การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2549 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย

คอนกรีตพลังช้าง ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ประเภทกำลังตามเป้าหมายรักษ์โลก
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย อันดับ 1

การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 10 ประเภทคอนกรุตกำลังสูง
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วันที่