หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
      เหมาจ่ายภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 7,500 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 (เรียนวัน เวลาปกติ)
  หลักสูตร/สาขาวิชา ค่าใช้จ่าย
  ตลอด
  หลักสูตร
  ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 กรณีไม่สำเร็จการศึกษา
  ต้องลงทะเบียน
  ภาคเรียนละ
  ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 10,000
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 10,000
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 10,000
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 10,000
  สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 10,000
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 (เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์)
  หลักสูตร/สาขาวิชา ค่าใช้จ่าย
  ตลอด
  หลักสูตร
  ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 กรณีไม่สำเร็จการศึกษา
  ต้องลงทะเบียน
  ภาคเรียนละ
  ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย
  สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 10,000
  การจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 10,000
  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 10,000
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)
  หลักสูตร/สาขาวิชา ค่าใช้จ่าย
  ตลอด
  หลักสูตร
  ภาคการ
  ศึกษา
  ชั้นปี
  ที่ 1
  ชั้นปี
  ที่ 2
  ชั้นปี
  ที่ 3
  ชั้นปี
  ที่ 4
  กรณีไม่สำเร็จ
  การศึกษา
  ต้องลงทะเบียน
  ภาคเรียนละ
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 210,000 ภาคต้น 35,000 35,000 35,000 - 15,000
  ภาคปลาย 35,000 35,000 35,000 -
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2)
  หลักสูตร/สาขาวิชา ค่าใช้จ่าย
  ตลอด
  หลักสูตร
  ภาคการ
  ศึกษา
  ชั้นปี
  ที่ 1
  ชั้นปี
  ที่ 2
  ชั้นปี
  ที่ 3
  ชั้นปี
  ที่ 4
  กรณีไม่สำเร็จ
  การศึกษา
  ต้องลงทะเบียน
  ภาคเรียนละ
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 280,000 ภาคต้น 35,000 35,000 35,000 35,000 15,000
  ภาคปลาย 35,000 35,000 35,000 35,000
  หมายเหตุ
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)
  แผน ก แบบ ก 1 : ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  แผน ก แบบ ก 2 : ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  แผน ข : เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)
  แบบ 1.1 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  แบบ 1.2 :  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
  แบบ 2.1 :  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  แบบ 2.2 :  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต