หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ
แผน ก.
แบบ ก 1
*
แผน ก.
แบบ ก 2
(เรียนวัน เวลาปกติ)**
แผน ก.
แบบ ก 2
(เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์)**
แผน ข.
***
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
   
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง วศ.ม.(การบริหารงานก่อสร้าง)  
 
สาขาวิชาการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน วศ.ม.(การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน)  
 
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ วท.ม.(การจัดการภัยพิบัติ)  
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 

* แผน ก. แบบ ก 1 : ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

** แผน ก. แบบ ก 2 (เรียนวัน-เวลาปกติ) : ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

** แผน ก. แบบ ก 2 (เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์) : ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

*** แผน ข. : เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ
แบบ 1.1 *
แบบ 1.2 **
แบบ 2.1 ***
แบบ 2.2 ****
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ปร.ด. (วิศวกรรมการจัดการ)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
     
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)    
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
   
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
   

* แบบ 1.1 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

** แบบ 1.2 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

*** แบบ 2.1 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

**** แบบ 2.2 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
กลับด้านบน