หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ
คู่มือประจำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ
คู่มือประจำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง วศ.ม.(การบริหารงานก่อสร้าง)
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ วท.ม.(การจัดการภัยพิบัติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ
คู่มือประจำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ปร.ด. (วิศวกรรมการจัดการ)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 

คลิกที่เครื่องหมาย เพื่อดูข้อมูลหลักสูตร
 
กลับด้านบน