หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ
หลักสูตรปรับปรุง
ปี 55
ปี 60
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ
หลักสูตรปรับปรุง
ปี 55
ปี 56
ปี 58
ปี 60
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
 
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง วศ.ม.(การบริหารงานก่อสร้าง)
สาขาวิชาการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน วศ.ม.(การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน)
 
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ วท.ม.(การจัดการภัยพิบัติ)  
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ
หลักสูตรปรับปรุง
ปี 55
ปี 56
ปี 60
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ปร.ด. (วิศวกรรมการจัดการ)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 

คลิกที่เครื่องหมาย เพื่อดูข้อมูลหลักสูตร
กลับด้านบน