หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
: Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
: B.Eng. (Civil Engineering)
รายละเอียด
ประกอบด้วยหมวดวิชาโครงสร้าง ปฐพีกลศาสตร์ พลศาสตร์ บริหารงานก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม ขนส่ง และสำรวจ มุ่งเน้นการเรียนการสอนในการบริหารจัดการก่อสร้าง การวางแผน การทำงานตั้งแต่ต้นของการริเริ่มโครงการ ไปจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการตลอดจนมีความเข้าใจปัญหา และอุปสรรค์ ในการทำงานด้านวิศวกรรมโยธา