หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
: Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
: B.Eng. (Chemical Engineering)
รายละเอียด
เป็นสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความโดดเด่นในด้านการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ทางด้านฟิสิกส์ เคมี รวมไปถึงชีววิทยาระดับโมเลกุล ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การดำเนินงาน การควบคุม รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เหล่านั้น เพื่อการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า เช่น นาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวการแพทย์ เป็นต้น