หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Computer Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
: Master of Engineering
 (Computer Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
: M.Eng. (Computer Engineering)
รายละเอียด
-