หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
: Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
: B.Eng. (Computer Engineering)
รายละเอียด
มุ่งศึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ การประมวลผลภาพและมัลติมีเดีย เพื่อให้สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม และปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าช่วย