หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
: Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
: Ph.D. (Electrical Engineering)
รายละเอียด
-