หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
: Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
: B.Eng. (Electrical Engineering)
รายละเอียด
มุ่งศึกษาทางด้านการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบควบคุม การออกแบบและป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง การสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบสื่อสารแบบไร้สาย